مطالب آموزشی را می توان برحسب اندازه ی آنها به دو دسته ی کوتاه و بلند تقسیم بندی نمود. آموزشهای کوتاه (نُقلی) سایت فارسی لرن سعی می کنند با پرهیز از حاشیه روی، مطالب آموزشی را به شما یاد دهند.

این آموزشها به صورت مرحله به مرحله و به راحتی هر چه تمام به تشریح یک مطلب آموزشی می پردازند. آموزشهای کوچک؛ رایگان بوده و نمونه ی خوبی از مدل آموزشی فارسی لرن می باشند. مخاطب عمده ی این آموزشها؛ کاربران مبتدی هستند که بدلیل کمبود منابع اینترنتی آسان با مشکلات زیادی مواجهند.